Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KRUS FARMER_nSIU 02 – dane dotyczące wypłat zasiłków z ubezpieczeń społecznych, świadczeń ogółem oraz świadczeń rolnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń; System kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Raz w kwartale do 18 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 17 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 17 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 16 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 16 listopada 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 16 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r., do 16 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe. Kwota świadczeń. Przeciętne świadczenie brutto. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Jednorazowe odszkodowania powypadkowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02 1.24.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023