Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KRUS FARMER_nSIU 04 – dane dotyczące przypisu składek na ubezpieczenia społeczne, z wyszczególnieniem przypisu na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, oraz przypisu składek na ubezpieczenie zdrowotne
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń; System kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 2 razy w roku do 4 marca 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne, do 17 sierpnia 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Raz w kwartale do 3 czerwca 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 21 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 20 listopada 2023 r. za trzy kwartały 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przypis składek na ubezpieczenie społeczne z wyszczególnieniem przypisu na poszczególne rodzaje ubezpieczeń. Przypis składek na ubezpieczenia zdrowotne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023