Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KRUS nSIU 02 – dane dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 2 razy w roku do 31 lipca 2023 r. według stanu na 30 czerwca 2023 r., do 31 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
NIP. PESEL. Imię i nazwisko. Rok urodzenia. Adres zamieszkania. Adres do korespondencji. Adres prowadzenia działalności rolniczej. Rodzaj prowadzonej działalności w gospodarstwie rolnym. Powierzchnia gospodarstwa rolnego. Płeć. Wskaźnik – pomocnik rolnika. Obywatelstwo. Wskaźnik płatnika składek. Wskaźnik – gospodarstwo rolne. Wskaźnik – dział specjalny. Rodzaj własności/posiadania gospodarstwa rolnego (posiadacz, dzierżawca, współwłaściciel, użytkownik). Konto płatnika składek
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02 1.80.02 1.80.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023