Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KSCR WAG 01 – dane dotyczące jakości gleb
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
Źródło danych:
System informacyjny o właściwościach agrochemicznych gleb w Polsce
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Raz w roku do 16 września 2024 r. za lata 2020–2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Struktura odczynu gleb w Polsce. Próbki pobrane do badania odczynu gleb. Przebadana powierzchnia gleb. Potrzeby wapnowania gleb. Przebadane próbki gleb. Zasobność gleb
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024