Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KSM SISz 01 – dane dotyczące osób hospitalizowanych w zakresie zgodnym z elektronicznym standardem przekazywania danych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych komórek właściwych w sprawach statystyki medycznej wskazanych przez wojewodę
Źródło danych:
System Informatyczny Szpitala
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę Raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 8 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Płeć. Data urodzenia. Gmina stałego zamieszkania. Numer pacjenta w księdze głównej. Rok wpisu pacjenta do księgi głównej. REGON. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego. Numer jednostki w księdze głównej. Rok wpisu jednostki do księgi głównej. TERYT jednostki organizacyjnej. Data wystawienia skierowania. Data wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Data przyjęcia do szpitala. Data wypisu ze szpitala. Tryb przyjęcia do szpitala. Tryb wypisu z oddziału. Data przyjęcia na oddział. Data wypisu z oddziału. Choroba zasadnicza według rozpoznania klinicznego – przyczyna. Choroba zasadnicza według rozpoznania klinicznego. Choroby współwystępujące – przyczyna. Choroby współwystępujące. Zabiegi operacyjne i procedury. Wypis noworodka. Wypis dziecka przedwcześnie urodzonego. Przyczyna zgonu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023