Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
G-02a – sprawozdanie bilansowe nośników energii
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
G-02a – sprawozdanie bilansowe nośników energii
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, R, S – według jednostek lokalnych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w kwartale do 17 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 17 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 16 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse paliw i energii. Dane identyfikacyjne. Rodzaj prowadzonej działalności
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.02 1.44.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023