Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MC PESEL 02 – dane o liczbie i cechach osób zmieniających miejsce pobytu stałego w kraju
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr PESEL
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Cyfryzacji Raz w kwartale do 4 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 3 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 9 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
PESEL. Płeć. Miejsce urodzenia. Data urodzenia. Data zameldowania – migracja wewnętrzna na pobyt stały. Gmina poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały. Miejsce stałego zameldowania w Polsce. Obywatelstwo. Kraj urodzenia. Stan cywilny
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023