Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MC PESEL 03 – dane o liczbie osób i cechach osób zameldowanych na pobyt czasowy na terenie kraju
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr PESEL
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Cyfryzacji Raz w roku do 26 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
PESEL. Płeć. Miejsce urodzenia. Data urodzenia. Data początku zamierzonego pobytu czasowego. Data końca zamierzonego pobytu czasowego lub zgłoszenia wyjazdu/powrotu z pobytu czasowego. Miejsce czasowego zameldowania w Polsce. Miejsce stałego zameldowania w Polsce. Obywatelstwo. Stan cywilny. Kraj urodzenia
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024