Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MC PESEL 06 – dane o ludności (stałych mieszkańcach innych krajów) zameldowanej na pobyt czasowy w Polsce, która w danym roku zgłosiła wyjazd z Polski lub której wygasł deklarowany okres pobytu w Polsce
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr PESEL
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Cyfryzacji Raz w roku do 31 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
PESEL. Płeć. Data urodzenia. Obywatelstwo. Miejsce urodzenia. Kraj urodzenia. Stan cywilny. Kraj wyjazdu na pobyt stały. Miejsce czasowego zameldowania w Polsce. Data początku zamierzonego pobytu czasowego. Data końca zamierzonego pobytu czasowego lub zgłoszenia wyjazdu/powrotu z pobytu czasowego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024