Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MC PESEL 07 – dane dotyczące osób wymeldowanych w związku z wyjazdem za granicę z zamiarem stałego pobytu
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr PESEL
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Cyfryzacji Raz w kwartale do 4 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 3 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 9 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
PESEL. Płeć. Data urodzenia. Miejsce urodzenia. Kraj urodzenia. Stan cywilny. Obywatelstwo. Kraj wyjazdu na pobyt stały. Gmina poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały. Data wymeldowania (wyjazdu) – emigracja na pobyt stały
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023