Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MC PESEL 09 – dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr PESEL
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Cyfryzacji Raz w roku do 31 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
PESEL. Płeć. Data urodzenia. Stan cywilny. Miejsce urodzenia. Kraj urodzenia. Obywatelstwo. Kraj pobytu czasowego. Data początku zamierzonego pobytu czasowego. Data końca zamierzonego pobytu czasowego lub zgłoszenia wyjazdu/powrotu z pobytu czasowego. Miejsce stałego zameldowania w Polsce
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024