Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MEiN SIO 02 – dane dotyczące uczniów i nauczycieli
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki
Źródło danych:
System Informacji Oświatowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji i Nauki Raz w roku do 29 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres zamieszkania ucznia. Data urodzenia. Forma zatrudnienia – nauczyciel. Imię. Informacja o miejscu nauki – nauka w szkole czy w domu. Kraj pochodzenia cudzoziemca. Nazwisko. Drugie imię. PESEL. Czy uczeń korzysta z internatu. Klasa. id klasy. Numer identyfikacyjny SIO ucznia. Typ jednostki sprawozdawczej. Adres szkoły, placówki. REGON szkoły, placówki. Nazwa szkoły, placówki. Symbol kraju pochodzenia ucznia i nauczyciela. Płeć. Posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Specjalność uzyskiwana przez słuchacza. Status cudzoziemca. Ukończenie kolegium. Wykształcenie – nauczyciel. Dokument potwierdzający tożsamość. Wymiar zatrudnienia – nauczyciel. Miejsce zamieszkania ucznia (miasto/wieś). Kod miejsca zamieszkania ucznia (miasto/wieś). Kod typu jednostki sprawozdawczej. Kod typu szkoły dla ucznia. Typ szkoły dla ucznia. Kod miejscowości szkoły. Rodzaj miejscowości szkoły
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.10 1.25.11 1.27.01 1.27.14 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024