Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
AK-U/m – ankieta koniunktury gospodarczej – usługi
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
AK-U/m – ankieta koniunktury gospodarczej – usługi
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 250 osób lub więcej, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: H, I, J (z wyłączeniem państwowych i samorządowych instytucji kultury posiadających osobowość prawną), K, L, M, N, R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem działu 94); badaniem nie są objęte jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 10. dnia miesiąca za miesiąc;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 249 osób lub mniej, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: H, I, J (z wyłączeniem państwowych i samorządowych instytucji kultury posiadających osobowość prawną), K, L, M, N, R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem działu 94); badaniem nie są objęte jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 1%
Raz w miesiącu do 10. dnia miesiąca za miesiąc;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023