Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF SAE 01 – dane dotyczące rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System agenta emisji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 30 czerwca 2023 r. według stanu na dzień ostatniego przetargu poprzedzającego 30 czerwca 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rentowność pięcioletnich obligacji Skarbu Państwa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.28
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023