Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiRW PFJDR 01 – dane ze sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek doradztwa rolniczego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
System informacyjny zawierający dane ze sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek doradztwa rolniczego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Raz w roku do 14 lipca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON. Adres siedziby. Przychody. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Dotacje – dotacje budżetu państwa. Środki otrzymane z Unii Europejskiej. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zmiana stanu produktów. Pozostałe przychody operacyjne. Koszty. Koszty ogółem (według rodzaju). Amortyzacja. Zużycie materiałów i energii. Usługi remontowe. Pozostałe usługi obce. Wynagrodzenia (koszty działalności). Wynagrodzenia osobowe. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe). Pozostałe wynagrodzenia. Świadczenia socjalne. Pozostałe świadczenia. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. Składki na Fundusz Pracy. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Podatki i opłaty. Podatek akcyzowy i VAT. Opłaty urzędowe. Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego. Wpłaty na PFRON. Pozostałe koszty rodzajowe. Pozostałe koszty. Przychody finansowe. Przychody finansowe – odsetki uzyskane. Inne przychody finansowe. Koszty finansowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023