Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
G-03 – sprawozdanie o zużyciu nośników energii
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
G-03 – sprawozdanie o zużyciu nośników energii
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, R, S – według jednostek lokalnych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 16 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse paliw i energii. Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje o sprawozdawcy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.02 1.44.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024