Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF Rb 04 – dane z zakresu udzielonych gwarancji i poręczeń rządowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych (prowadzony na podstawie sprawozdań Rb)
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów 2 razy w roku do 10 marca 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne, do 4 września 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Stan długu gwarantowanego przez rząd. Stan zabezpieczeń. Wartość udzielonych nowych gwarancji. Gwarantowany dług przejęty przez rząd uwzględniony w finansach publicznych (przepływ). Wezwanie do zapłacenia gwarancji – płatności sektora instytucji rządowych i samorządowych. Płatności gotówkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych z tytułu przejętego długu, finanse publiczne. Spłaty dokonywane przez oryginalnego dłużnika (przychody gotówkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych). Całkowite odpisanie aktywów rządu, finanse publiczne. Opłaty pobrane z tytułu gwarancji (przychody sektora instytucji rządowych i samorządowych). Stan długu, który nie został jeszcze uznany za przejęty w rachunkach ESA2010, ale nastąpiło wezwanie do przejęcia. Stan długu, który nie został jeszcze uznany za przejęty w rachunkach ESA2010, ale nastąpiło wielokrotne wezwanie do przejęcia. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczenia i gwarancji. Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji. Należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń. Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń. Spłaty dokonane za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki). Kwoty odzyskanych wierzytelności od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023