Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF BD-PIT 07 – dane dotyczące osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej – na zasadach ogólnych według skali progresywnej, 19-procentową stawką liniową
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 5 lutego 2025 r. za rok podatkowy 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
NIP. Przychód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej. Adres zamieszkania. Dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej. Strata z działalności gospodarczej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.09 1.61.05 1.61.17 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025