Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
G-06 – sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
G-06 – sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność w zakresie skupu i sprzedaży odpadów nadających się do recyklingu oraz podmioty gospodarki narodowej wytwarzające odpady nadające się do recyklingu, o liczbie pracujących: – 10 osób lub więcej, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną według PKD do działów 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 32, 33, sekcji E, F, działów 49, 50, 51, 58, klas 84.24, 84.25, – 50 osób lub więcej, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną według PKD do sekcji B, działów 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31 sekcji D;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 26 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Gospodarowanie materiałami
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024