Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF TREZOR 03 – dane dotyczące dochodów według części i działów, wydatków według części, działów i rozdziałów oraz według grup ekonomicznych, sprawozdanie z wykonania budżetu państwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 3 czerwca 2024 r. za rok 2023 – dane skorygowane;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dochody budżetu państwa – klasyfikacja budżetowa. Wydatki budżetu państwa, klasyfikacja budżetowa. Deficyt/nadwyżka budżetu państwa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024