Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF VAT 01 – dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku od towarów i usług
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w miesiącu do 10. dnia drugiego miesiąca po miesiącu za miesiąc i do 10 stycznia 2024 r. za listopad 2023 r., do 12 lutego 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane teleadresowe. Dostawa towarów (sprzedaż) i świadczonych usług w kraju opodatkowane stawką 0%. Dostawa towarów (sprzedaż) i świadczonych usług zwolnione od podatku. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. Eksport towarów (deklaracja dla VAT). Import usług. Kwota do zwrotu na rachunek bankowy podatnika. Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego. Dostawa towarów (sprzedaż) i świadczonych usług opodatkowane stawką 8%. Dostawa towarów (sprzedaż) i świadczonych usług opodatkowane stawką 5%. Liczba deklaracji. Nabycie towarów i usług pozostałych. Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych. Nazwa jednostki. NIP. Obrót (sprzedaż) – razem. Koniec okresu rozliczeniowego. Początek okresu rozliczeniowego. Dostawa towarów (sprzedaż) i świadczonych usług opodatkowane stawką 23%. Podatek należny – razem. Podatek naliczony do odliczenia bez kwoty nadwyżki z poprzedniego okresu. REGON. Rok okresu rozliczeniowego. Świadczenie usług przewozu osób i ładunków. Świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm). Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Wystąpienie wartości w deklaracji VAT
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.46.01 1.49.02 1.49.05 1.49.08 1.49.09 1.51.09 1.61.01 1.61.04 1.61.05 1.61.17 1.65.13 1.67.03 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023