Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF ZSFP 01 – dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zmiany długu jednostek innych niż Skarb Państwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych zadłużenia sektora finansów publicznych prowadzona m.in. na podstawie sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów 2 razy w roku do 23 marca 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne, do 11 września 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023