Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 02 – dane o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich i doktorantach
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki
Źródło danych:
Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji i Nauki Raz w półroczu do 16 sierpnia 2023 r. według stanu na 30 czerwca 2023 r., do 20 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Imię. Kraj pochodzenia cudzoziemca. Kraj wydania dokumentu tożsamości. Nazwa dodatkowego miejsca zatrudnienia nauczyciela akademickiego lub doktoranta. Nazwa podstawowego miejsca pracy nauczyciela akademickiego lub doktoranta. Ostatnie stanowisko pracy doktoranta. PESEL. Płeć. REGON podstawowego miejsca pracy. Drugie imię. Dziedzina nauki lub sztuki – doktorant. Adres uczelni do której uczęszcza doktorant. Nazwa uczelni do której uczęszcza doktorant. Obywatelstwo. Kraj urodzenia. REGON dodatkowego miejsca zatrudnienia. Rok urodzenia. Stopień naukowy lub tytuł profesora. Tytuł zawodowy – nauczyciel akademicki. Data rozpoczęcia pracy. Nazwisko. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Kod TERYT uczelni do której uczęszcza doktorant. Stanowisko – nauczyciel akademicki. Dyscyplina naukowa lub artystyczna – doktorant
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.10 1.25.11 1.27.05 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023