Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 04 – dane dotyczące studentów i absolwentów studiów, w tym cudzoziemców
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki
Źródło danych:
Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji i Nauki Raz w roku do 28 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Studenci powtarzający rok i urlopowani. Studenci. Studenci zamieszkali na wsi. Studenci wykazywani tylko jeden raz. Absolwenci. Absolwenci zamieszkali na wsi. Forma studiów. Studenci uczący się języka obcego w formie obowiązkowego lektoratu. Studenci uczący się języka nowożytnego, jako obowiązkowego lektoratu. Studenci kształcący się na odległość. Absolwenci kształcący się na odległość. Absolwenci z niepełnosprawnościami. Studenci z niepełnosprawnościami. Studenci z niepełnosprawnościami wykazywani tylko jeden raz. Grupa studentów i absolwentów (rodzaj sprawozdania)
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024