Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 07 – dane dotyczące wykazu uczelni i ich filii oraz innych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzących studia, kształcenie specjalistyczne, studia podyplomowe, szkoły doktorskie lub studia doktoranckie
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki
Źródło danych:
Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji i Nauki Raz w roku do 31 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Uczelnie i ich filie oraz inne instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024