Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 12 – dane w zakresie nadanych stopni doktora i stopni doktora habilitowanego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki
Źródło danych:
Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji i Nauki Raz w roku do 30 sierpnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nadane stopnie doktora habilitowanego. Nadane stopnie doktora
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05 1.43.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024