Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 13 – dane dotyczące planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki
Źródło danych:
Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji i Nauki Raz w roku do 4 lutego 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Amortyzacja. Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dotacje z budżetu państwa. Fundusz zasadniczy. Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki. Koszty działalności operacyjnej – pozostałe koszty rodzajowe. Koszty działalności operacyjnej. Koszty finansowe. Koszty podstawowej działalności operacyjnej. Koszty własne podstawowej działalności operacyjnej. Koszty zużycia materiałów i energii. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe. Nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odsetki (koszty). Odsetki (przychody). Opłaty za świadczone usługi edukacyjne. Podatek dochodowy (księgowy). Podatki i opłaty. Pozostałe koszty operacyjne RZiS. Pozostałe koszty. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty). Pozostałe przychody operacyjne. Pozostałe przychody. Przychody finansowe. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. Przychody z działalności gospodarczej wyodrębnionej. Przychody z działalności operacyjnej. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej. Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych. Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego. Środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Usługi obce. Wartość sprzedanych towarów i materiałów. Środki na realizację programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Własny fundusz stypendialny. Wynagrodzenia brutto. Wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana stanu produktów. Zysk (strata) brutto. Zysk (strata) na działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Fundusz stypendialny
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023