Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MON ZOZ 01 – dane dotyczące finansów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący rachunku zysków i strat oraz bilansu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Ministerstwa Obrony Narodowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Obrony Narodowej 2 razy w roku do 20 lutego 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne, do 15 lipca 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilans jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Rachunek zysków i strat jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.65.32
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023