Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MFiPR ST SL2014 04 – dane dotyczące liczby oraz wartości projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych (EFRR, EFS) i Funduszu Spójności
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Źródło danych:
System Teleinformatyczny SL2014
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2 razy w roku do 31 sierpnia 2023 r. według stanu na 30 czerwca 2023 r., do 1 marca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Umowa Partnerstwa 2014–2020 – umowy/decyzje o dofinansowanie. Umowa Partnerstwa 2014–2020 – wartość projektów zakończonych (wydatki kwalifikowalne). Umowa Partnerstwa 2014–2020 – wartość umów/decyzji o dofinansowanie. Umowa Partnerstwa 2014–2020 – wnioski o dofinansowanie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.70.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023