Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MFiPR ST SL2014 01 – dane o beneficjentach
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Źródło danych:
System Teleinformatyczny SL2014
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Raz w roku do 16 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa beneficjenta. Tytuł projektu. Data zakończenia udziału w projekcie. Data rozpoczęcia udziału w projekcie. Realizacja projektu na terenie całego kraju. Miejsce realizacji projektu. Numer telefonu. Adres e-mail. Nazwa osi priorytetowej. Kod osi priorytetowej. REGON beneficjenta. Adres zamieszkania. Nazwa instytucji. NIP beneficjenta. Numer umowy/decyzji/aneksu. Okres rozpoczęcia realizacji projektu. Okres zakończenia realizacji projektu. Kod programu operacyjnego. Nazwa programu operacyjnego. Kod działania. Nazwa działania. Podstawowa forma prawna. Adres siedziby. Wartość projektu. Wydatki kwalifikowane. Wkład własny w projekcie. Data podpisania umowy pierwotnej. Czy projekt zakończony?. Kod poddziałania. Nazwa poddziałania. Nazwa beneficjenta wiodącego. Nazwa wskaźnika w projektach dotyczących wspierania jednostek non-profit. Jednostka miary wskaźnika w projekcie. Wartość docelowa wskaźnika projektu. Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu. Stanowisko w projekcie. Forma zaangażowania w projekcie. Wymiar czasu pracy. Planowany okres rozpoczęcia zaangażowania w projekcie. Planowany okres zakończenia zaangażowania w projekcie. Numer wniosku uczestników indywidualnych projektu. Kraj siedziby uczestnika indywidualnego projektu. Nazwa indywidualnego uczestnika projektu. Płeć. Wiek uczestnika w chwili przystąpienia do projektu. Wykształcenie uczestnika projektu. Obszar zamieszkania. Uczestnik indywidualny projektu. Zawód wykonywany. Ocena sytuacji uczestnika projektu w momencie zakończenia udziału w projekcie. Inne rezultaty projektu dotyczące osób młodych. Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa. Przyznane wsparcie dla uczestników indywidualnych. Data rozpoczęcia udziału we wsparciu. Data zakończenia udziału we wsparciu. Data założenia działalności gospodarczej. Kwota środków przyznanych na założenie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza. Województwo siedziby instytucji objętej wsparciem. Kraj siedziby instytucji objętej wsparciem. Numer wersji wniosku uczestników instytucjonalnych projektu. Nazwa instytucji objętej wsparciem. NIP instytucji objętej wsparciem. Typ instytucji objętej wsparciem. Pracownicy instytucji objęci wsparciem. Rodzaj przyznanego wsparcia dla instytucji
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01 1.04.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024