Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
G-09.4 – sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Aktywów Państwowych
Źródło danych:
G-09.4 – sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące import oraz przywóz (nabycie wewnątrzunijne) węgla kamiennego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 20. dnia po miesiącu za miesiąc i do 22 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, portal sprawozdawczy https://wegiel.arp.com.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Import i przywóz węgla kamiennego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023