Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiPS KSMŚR 01 – dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 29 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych. Wydatki na świadczenia rodzinne. Przeciętna miesięczna kwota świadczeń rodzinnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024