Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NIW-CRSO OPP 01 – dane dotyczące działalności organizacji pożytku publicznego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Źródło danych:
System sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego – sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Raz w roku do 31 października 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zasięg terytorialny działalności. Adres siedziby. Działalność odpłatna pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego. Nazwa jednostki. Wynik finansowy jednostki non-profit. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Posiadanie udziałów lub akcji w fundacjach, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem. Posiadane udziały lub akcje w spółkach. Numer KRS. Przeprowadzone kontrole w organizacji OPP. Realizowanie zadań zleconych przez organy samorządu terytorialnego. Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej. Realizowanie zamówień publicznych. Prawo do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych. Wynik działalności. Wydatkowana kwota z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Przychody z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Przychody ze źródeł niepublicznych. Przychody ze źródeł publicznych. Przychody organizacji OPP. Przeciętne zatrudnienie. Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenia wykonywane przez wolontariuszy. Inni odbiorcy działań jednostki. Cele statutowe OPP. Sposób realizacji celów statutowych. Główne działania organizacji OPP. Wynagrodzenia brutto ogółem. Wynagrodzenia związane z działalnością pożytku publicznego. Wynagrodzenia związane z działalnością gospodarczą. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Najwyższe wynagrodzenie (brutto). Udzielone pożyczki pieniężne OPP. Członkowie jednostki osoby fizyczne. Członkowie. Członkowie jednostki osoby prawne. Wolontariusz. Beneficjenci indywidualni. Beneficjenci instytucjonalni. Koszty organizacji OPP. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej. Środki przeznaczone na działalność pożytku publicznego. Działalność gospodarcza
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024