Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiPS ŚFA 01 – dane o beneficjentach i członkach ich rodzin, dochodach osób, zasądzonych alimentach, dłużnikach alimentacyjnych, rodzajach wypłaconych świadczeń
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Centralny rejestr danych o świadczeniobiorcach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 27 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dłużnik alimentacyjny. Stan majątkowy dłużnika alimentacyjnego. Szkoła. Dochód osoby. Stopień pokrewieństwa członka rodziny z osobą ubiegającą się o świadczenie. Stan cywilny. Beneficjenci funduszu alimentacyjnego. Obywatelstwo. Informacja o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Data wydania decyzji o przyznaniu świadczenia. Data urodzenia. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. PESEL. Miejsce zamieszkania. Wykształcenie. Data zakończenia obowiązywania decyzji o przyznaniu świadczenia. Zawód wykonywany. Adres siedziby instytucji, do której uczęszcza dziecko. Nazwa instytucji, do której uczęszcza dziecko. Kod instytucji, do której uczęszcza dziecko
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.01 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024