Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MS KRS RS 01 – dane o podmiotach zarejestrowanych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Sprawiedliwości Raz w roku do 16 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer KRS. REGON. Data wpisu bądź wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. Nazwa jednostki. NIP
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01 1.04.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024