Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MS SI EMERYT 01 – dane dotyczące świadczeniobiorców, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pozaubezpieczeniowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
System Obsługi Emerytur i Rent Służby Więziennej – System Informatyczny EMERYT
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Sprawiedliwości Raz w miesiącu do 12. dnia po miesiącu za miesiąc, do 12. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca i do 12 stycznia 2024 r. za rok 2023 – dane wstępne, do 12 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Sprawiedliwości Raz w kwartale do 12 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 14 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 14 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 14 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 14 listopada 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 13 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r., do 13 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe. Kwota świadczeń. Przeciętne świadczenie brutto. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Świadczenia pozaubezpieczeniowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.24.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023