Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MKiŚ CITES 01 – dane dotyczące wydanych zezwoleń na import i (re)eksport określonych w CITES gatunków roślin i zwierząt
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
Roczny raport z wydanych zezwoleń na międzynarodowy obrót zwierzętami i roślinami gatunków CITES
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Klimatu i Środowiska Raz w roku do 30 sierpnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wydane zezwolenia na import określonych okazów według I załącznika CITES. Wydane zezwolenia na import określonych okazów według II załącznika CITES. Wydane zezwolenia na import określonych okazów według III załącznika CITES. Wydane zezwolenia na import określonych okazów CITES według kodów. Kraje pochodzenia importowanych określonych okazów CITES. Kraje (re)eksportu importowanych określonych okazów CITES. Wydane zezwolenia na (re)eksport określonych okazów według I załącznika CITES. Wydane zezwolenia na (re)eksport określonych okazów według II załącznika CITES. Wydane zezwolenia na (re)eksport określonych okazów według III załącznika CITES. Wydane zezwolenia na (re)eksport określonych okazów CITES według kodów. Kraje pochodzenia (re)eksportowanych określonych okazów CITES. Kraje przeznaczenia (re)eksportowanych określonych okazów CITES
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024