Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MZ SSRMZ 02 – dane dotyczące samorządowych zakładów opieki zdrowotnej (przychodów, kosztów, wyniku)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
System Statystyki w Ochronie Zdrowia
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Zdrowia Raz w kwartale do 23 czerwca 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 25 września 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 22 grudnia 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 25 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przychody ogółem. Koszty ogółem ZOZ-ów. Wynik netto ZOZ-ów
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023