Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MZ_CSIOZ RPWDL 01 – dane dotyczące świadczeniodawców, zakładów leczniczych podmiotu leczniczego, jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Zdrowia 2 razy w roku do 31 sierpnia 2023 r. według stanu na 31 lipca 2023 r., do 31 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer księgi rejestrowej. Oznaczenie organu prowadzącego rejestr. Nazwa podmiotu leczniczego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Adres siedziby. REGON. NIP. Adres do korespondencji. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną. Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego. Kod podmiotu tworzącego. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego. Nazwa podmiotu tworzącego. Kod rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego. Data rozpoczęcia działalności leczniczej. Data zakończenia działalności leczniczej. Identyfikator terytorialny podmiotu leczniczego. Dane teleadresowe. Kod resortowy specjalizacji. Łóżka zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023