Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NBP BaRN 01 – dane dotyczące cen mieszkań, domów oraz gruntów budowlanych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
Baza BaRN
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w kwartale do 19 czerwca 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 18 września 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 18 grudnia 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 18 marca 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Średnia cena transakcyjna 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Średnia cena ofertowa 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Indeks hedoniczny cen mieszkań
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023