Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NBP BIS 01 – dane dotyczące bilansu skonsolidowanego pozostałych monetarnych instytucji finansowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Informacji Sprawozdawczej; Bankowa Informacja Sprawozdawcza
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 31 maja 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dłużne papiery wartościowe MIF. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe oraz udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego. Kredyty i inne należności MIF od podmiotów krajowych. Depozyty i inne zobowiązania MIF wobec pozostałych sektorów krajowych – terminowe. Depozyty i inne zobowiązania MIF wobec pozostałych sektorów krajowych – bieżące. Depozyty i inne zobowiązania MIF wobec pozostałych sektorów krajowych. Depozyty i inne zobowiązania MIF wobec instytucji rządowych szczebla centralnego. Pieniądz gotówkowy w obiegu MIF. Pozostałe aktywa MIF. Aktywa trwałe MIF. Aktywa zagraniczne MIF. Saldo operacji wzajemnych monetarnych instytucji finansowych. Pozostałe pasywa MIF. Pasywa zagraniczne MIF. Depozyty i inne zobowiązania z terminem wypowiedzenia MIF. Kapitał i rezerwy MIF. Emisja dłużnych papierów wartościowych w MIF. Emisja udziałów/jednostek uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego w MIF. Depozyty i inne zobowiązania MIF wobec pozostałych sektorów krajowych – operacje z przyrzeczeniem odkupu MIF
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024