Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NBP PEGAZ 01 – dane kwartalne dotyczące międzynarodowej wymiany usług uzupełnione o dane pochodzące z bilansu płatniczego z zakresu podróży rezydentów za granicę i nierezydentów do Polski oraz usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w kwartale do 29 czerwca 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 28 września 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 29 grudnia 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 31 marca 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Podróże nierezydentów do Polski. Podróże rezydentów za granicę kwartał. Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM). Usługi nielegalne. Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne kwartał. Wydatki podróżnych kwartał. Wartość usług transportu towarów, dla których bazą warunków dostaw jest CIF/FOB. VAT MOSS w zakresie międzynarodowego handlu usługami. Towary wysokiej wartości
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.51.09 1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023