Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NBP PEGAZ 04 – dane dotyczące rezydentów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w zakresie numerów REGON
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 28 czerwca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON podmiotu sprawozdawczego będącego w posiadaniu akcji i udziałów nierezydenta
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024