Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NBP PEGAZ 05 – dane dotyczące akcji i udziałów nierezydenta będących w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego (formularz AZ-IB)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 8 listopada 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON podmiotu sprawozdawczego będącego w posiadaniu akcji i udziałów nierezydenta. Nazwa podmiotu sprawozdawczego będącego w posiadaniu akcji i udziałów nierezydenta. Nazwa nierezydenta będącego w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego. Kraj siedziby nierezydenta. Kraj siedziby podmiotu, w którym podmiot sprawozdawczy jest udziałowcem bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu specjalnego przeznaczenia. Kraj siedziby podmiotu dominującego w międzynarodowej grupie podmiotów powiązanych kapitałowo. Rodzaj powiązania kapitałowego podmiotu sprawozdawczego z nierezydentem. Wartość udziałów lub akcji nierezydenta w posiadaniu podmiotu. Rodzaj działalności gospodarczej nierezydenta będącego w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego. Objęcie nowych udziałów lub akcji nierezydenta, zasilenie kapitałem przez podmiot sprawozdawczy. Różnice kursowe z tytułu wyceny. Zmiany wyceny udziałów nierezydenta posiadanych przez podmiot. Zbycie udziałów lub akcji nierezydenta, jeżeli przed transakcją udziałowiec posiadał powyżej 50% głosów w organie stanowiącym. Zbycie udziałów lub akcji nierezydenta, jeżeli przed transakcją udziałowiec posiadał od 10% do 50% głosów w organie stanowiącym. Likwidacja podmiotu (nierezydenta), wycofanie kapitału. Nabycie udziałów lub akcji nierezydenta, w wyniku którego udziałowiec posiada powyżej 50% głosów w organie stanowiącym. Nabycie udziałów lub akcji nierezydenta, w wyniku którego udziałowiec posiada od 10% do 50% głosów w organie stanowiącym. Pozostałe zmiany wartości udziałów. Wartość udziałów lub akcji nierezydenta przypadających na podmiot sprawozdawczy. Wartość kapitałów własnych nierezydenta przypadających na podmiot sprawozdawczy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024