Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NBP PEGAZ 09 – dane dotyczące bilansu płatniczego – zestawienie o przychodach i rozchodach w podróżach zagranicznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w półroczu do 31 sierpnia 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne, do 23 lutego 2024 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rachunek bieżący bilansu płatniczego Polski
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023