Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NBP SIS 01 – dane z formularzy według załącznika nr 6 do uchwały nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1, z późn. zm.)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Informacji Sprawozdawczej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w kwartale do 15 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r. – dane wstępne, do 14 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r. – dane wstępne, do 15 listopada 2023 r. za trzy kwartały 2023 r. – dane wstępne, do 14 lutego 2024 r. za rok 2023 – dane wstępne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Oddział banku. Filia, ekspozytura i inna placówka obsługi klienta banku. Przedstawicielstwo banku. Rachunek depozytowy. Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy. Aktywa banku. Pasywa banku. Pozycje pozabilansowe banku. Rachunek zysków i strat banku. Kredyt bankowy. Rachunek przepływów pieniężnych banku. Depozyt bankowy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023