Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NBP ZSK-KG 01 – dane dotyczące bilansu Narodowego Banku Polskiego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
Zintegrowany System Księgowy – Księga Główna
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 31 maja 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. – dane skorygowane;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywa zagraniczne NBP. Aktywa trwałe NBP. Pozostałe aktywa NBP. Kredyty i inne należności NBP od podmiotów krajowych. Dłużne papiery wartościowe NBP. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego NBP. Pieniądz gotówkowy w obiegu NBP. Depozyty i inne zobowiązania wobec podmiotów krajowych w NBP. Emisja dłużnych papierów wartościowych w NBP. Fundusze podstawowe NBP. Kapitał i rezerwy NBP. Pozostałe pasywa NBP. Pasywa zagraniczne NBP
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024