Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NCN PB 01 – dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Centrum Nauki
Źródło danych:
System informacyjny Narodowego Centrum Nauki
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowe Centrum Nauki Raz w roku do 24 lipca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Liczba projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Wartość projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024