Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NDAP NiKA_EPDOiP_SEZAM_ZOSIA 01 – dane w zakresie zasobu archiwalnego, akt udostępnionych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Źródło danych:
System teleinformatyczny NiKA (Nadzór i Kontrola Archiwalna); Ewidencja Przechowawców Dokumentacji Osobowej i Płacowej; System Ewidencji Zasobu Archiwalnego; Zintegrowany System Informacji Archiwalnej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Raz w roku do 29 lipca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zasób archiwalny. Dokonane kwerendy. Akta udostępnione. Archiwa państwowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024