Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NFZ CWU 01 – dane dotyczące osób fizycznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia
Źródło danych:
Centralny Wykaz Ubezpieczonych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Fundusz Zdrowia 4 razy w roku do 31 maja 2023 r. według stanu na 31 marca 2023 r., do 31 sierpnia 2023 r. według stanu na 30 czerwca 2023 r., do 30 listopada 2023 r. według stanu na 30 września 2023 r., do 28 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Imię. Drugie imię. Nazwisko. Data urodzenia. Płeć. Numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Wskaźnik poprawności numeru PESEL. Obywatelstwo. Numer oddziału Funduszu – Słownik OW NFZ. Adres zamieszkania. Adres zameldowania. Adres do korespondencji. Informacja o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej albo informacja o jego braku. Dane dotyczące płatnika – typ płatnika. Dane dotyczące płatnika – numer identyfikacyjny REGON. Dane dotyczące płatnika – numer identyfikacji podatkowej (NIP). Dane dotyczące płatnika – numer PESEL. Dane dotyczące płatnika – nazwa skrócona. Informacja o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania emerytury lub renty. Kod stopnia niepełnosprawności w przypadku członka rodziny osoby ubezpieczonej. Informacja o wydaniu dokumentu typu E. Data początkowa obowiązywania ubezpieczenia, jeżeli dostępna. Data końcowa obowiązywania ubezpieczenia, jeżeli dostępna. Data zamknięcia tytułu, jeżeli dostępna. Data zawieszenia lub cofnięcia tytułu, jeżeli dostępna
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.01 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023